суббота, 18 июля 2015 г.

Городу Волковыску - 1010 лет.

.
Открывает митинг председатель
Волковысского  районного  Совета депутатов
Новицкий Виталий Станиславович.

Археолагамi ужо дауно даказана,што Ваукавыск iснавау з другой паловы Х стагоддзя.
Крэмневыя шахты знойдзеныя пад Ваукавыскам, сведчаць аб засяленнi гэтых зямель чалавекам у эпоху неалiту i распрацоувалiся у III-II тясячагоддзi да нашай эры,гэта значыць сведчаць аб засяленнi гэтых тэрыторый пяць тысяч гадоу таму назад.
Тэрыторыя,на якой размешчаны Ваукавыск,была заселена славянскiм племенем дрыгавiчоу, побач з якiмi жыло племя яцвягау .Уваходзiлi гэтыя тэрыторыi у склад Старажытнарускай дзяржавы, i у ХI-XII стагоддзях кiеускiя князi заснавалi на берагах Немана i яго прытоках шэраг апорных пунктау, у тым лiку i Ваукавыск.
Упершыню Ваукавыск упамiнаецца у пiсьмовых крынiцах пад 1252 годам.Iпацьеускi летапiс - пад 1005 годам.
Практычна пасяленне другой паловы X стагоддзя,размешчанае на двух узвышшах-Шведскай гары i Замчышчы-прадстауляе ваенную крэпасць, а у XII стагоддзi становiцца горадам-цэнтрам рамяства i гандлю.
 Па iпацьеускаму летапiсу горад складауся з двух пасадау.Ужо з XII стагоддзя умацаваны цэнтр горада("дзяцiнец") знаходзiуся на "Шведскай гары".Горад меу два пасады-верхнi i нiжнi.
Верхнi размяшчауся на суседнiм узвышшы-"Замчышчы",а нiжнi пасад-"Акольны горад",прымыкау да падножжа "Шведскай гары",а у забалочанай мясцовасцi размяшчалася гарадзiшча"Муравельнiк"....


Крэнь I.П.
Матэрыялы навукова-практычнай краязнаучай канферэныi 22 снежня 1995 года.Участие в торжествах приняли воины-интернационалисты во главе с председателем Совета -Агеец Иваном  Ефимовичем.


Комментариев нет:

Отправить комментарий